PROGRAM DE LUCRU
AT CENTRU

MODALITAŢI

INFORMAŢII

PAGINI UTILE WEB

ADRESA JURIDICĂ

Lista de evidenta nominala a persoanelor angajate


Acest fisier pote fi salvat : faceti clic aici!INSTRUCŢIUNE DE COMPLETARE a formularului 2-03/l “Lista de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate”

    1. “Lista de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate” (formular 2-03/l) (în continuare – Lista) se completează de fiecare Asigurat (angajator) – autoritate publică centrală sau locală, întreprindere, instituţie, organizaţie, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, persoană fizică care utilizează munca salariată – pentru persoanele angajate. Lista se prezintă la agenţia teritorială a CNAM pînă la data de 7 a lunii următoare celei în care s-a angajat persoana sau au survenit modificări în lista persoanelor angajate (concediat, decedat, suspendată în temei legal activitatea unităţii, încorporarea în serviciul militar în termen, acordarea concediului neplătit cu o durată mai mare de 60 de zile calendaristice pe parcursul unui an calendaristic, şomaj tehnic, suspendarea contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului cu excepţiile prevăzute la lit.f) alin.(5) art.6 din Legea nr.1585-XIII din 27.02.1998).
    2. Asiguratul (angajatorul) completează coloanele 1-8. În listă se înscrie adresa juridică a Asiguratului, numele, prenumele persoanei responsabile a Asiguratului. Lista se completează citeţ, în limba de stat, se semnează, se ştampilează de persoana responsabilă a Asiguratului.
    3. În baza Listei prezentate, Agenţia Teritorială completează poliţele de asigurare pentru persoanele angajate şi notează seria şi numărul acestor poliţe în coloana 9.
    4. Poliţele se eliberează Asiguratului de către Agenţia Teritorială a CNAM, înscriind numărul poliţelor de asigurare eliberate /activate sau restituite /dezactivate de către Asigurat la rubrica de primire /activare sau restituire /dezactivare din Listă. Lista se semnează de către Asigurat şi Asigurător în urma căreia se aplică ştampila rotundă.
    5. La completarea formularului 2-03/l se vor respecta următoarele condiţii:
Denumirea, numele Asiguratului (angajatorului) – se indică denumirea completă a autorităţii publice centrale sau locale, întreprinderii, instituţiei, organizaţiei, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, conform actelor de constituire, numele şi prenumele notarului privat, avocatului sau persoanei fizice, care este angajator pentru persoanele indicate în Listă;
    Coloana 1 – se indică numărul de ordine al înscrierii din Listă;
    Coloana 2 – se introduce numele şi prenumele deplin al persoanei angajate, conform actelor ei de identitate;
    Coloana 3 – se înscrie codul personal al persoanei angajate (IDNP (13 cifre)) înscris în actul de identitate. În cazul persoanelor care refuză să deţină acte de identitate de tip nou din considerente religioase, în poliţele de asigurare, la rubrica respectivă, se va indica seria şi numărul Formularului nr.9 sau a paşaportului de uz intern, emis de fosta URSS (modelul anului 1974) cu menţiunile respective;
    Coloana 4 – conţine ziua, luna şi anul naşterii persoanei angajate în forma ZZ.LL.AAAA;
    Coloana 5 – se indică sexul persoanei nominalizate în Listă (M – masculin, F – feminin);
    Coloana 6 – se indică datele despre înregistrarea la domiciliu din actul de identitate, Formularul nr.9 sau paşaportul de uz intern, emis de fosta URSS (modelul anului 1974), care conţine menţiunile respective;
    Coloana 7 – se indică categoria persoanei indicate în Listă: 1 – angajată, 2 – concediată, 3 – decedată; 4 – suspendată în temei legal activitatea unităţii, 5 – încorporarea în serviciul militar în termen, 6 – acordarea concediului neplătit cu o durată mai mare de 60 de zile calendaristice pe parcursul unui an calendaristic, 7 – şomaj tehnic, 8 – suspendarea contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului cu excepţiile prevăzute la lit.f) alin.(5) art.6 din Legea nr.1585-XIII din 27.02.1998), 9 – anularea situaţiilor prevăzute la pct.4, 5, 6, 7, 8;
    Coloana 8 – se indică data atribuirii persoanei la una din categoriile menţionate în coloana 7, în forma ZZ.LL.AAAA;
    Coloana 9 – se completează de către angajator cu indicarea seriei şi numărului poliţei de asigurare în cazul angajării persoanei ce deţine poliţă de asigurare de tip nou, restituirii poliţei de asigurare de tip vechi sau dezactivării poliţei de asigurare de tip nou urmare a survenirii modificărilor în lista persoanelor angajate în cazurile menţionate la coloana 7, iar de către Asigurător se completează prin indicarea seriei şi numărului poliţei de asigurare eliberate persoanei angajate la locul de muncă.

[Formularul modificat prin Ordinul CNAM nr.137-A din 05.08.2010, în vigoare 13.08.2010]
[Formularul în redacţia ordinului CNAM nr.174-A din 06.10.2008, în vigoare 10.10.2008]