PROGRAM DE LUCRU
AT CENTRU

MODALITAŢI

INFORMAŢII

PAGINI UTILE WEB

ADRESA JURIDICĂ

Condiţiile de procurare a politei AOAM pentru anul 2014.

   Potrivit prevederilor Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2014, nr. 330 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 9-13/20 din 17.01.2014), prima de asigurare în sumă fixă pentru anul 2014 constituie 4056 lei.

I. Categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, persoane fizice neangajate, cu domiciliul în Republica Moldova, care se includ în una din următoarele categorii:

- fondatorii de întreprinderi individuale, cu excepţia pensionarilor sau persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate ori medii;
- persoanele fizice care, pe bază de contract, iau în arendă sau folosinţă terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură;
- titularii de patentă de întreprinzător, cu excepţia titularilor pensionari sau cu dizabilităţi severe, accentuate sau medii;
- persoanele fizice care dau în arendă unităţi de transport, încăperi, utilaje şi alte bunuri materiale, cu excepţia terenurilor cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură.
   Alţi cetăţeni ai Republicii Moldova care nu sînt angajaţi şi nu fac parte din nici una din categoriile enumerate şi nu sînt asigurate de Guvern, conform art.4 alin.(4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, care fac dovada aflării în Republica Moldova pentru cel puţin 183 de zile (pe parcursul anului bugetar).
   Străinii cărora li s-a acordat dreptul de şedere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova pentru reîntregirea familiei, pentru studii, pentru activităţi umanitare sau religioase şi care nu sînt angajaţi, dacă tratatele internaţionale nu prevăd altfel - beneficiază de reducere de 50 % la achitarea primei de AOAM în perioada a trei luni de la data intrării în vigoare a Legii nr.330 din 23.12.2013.
   Proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosinţă pe bază de contract, beneficiază de reducere de 75 % la achitarea primei de AOAM în perioada a trei luni de la data intrării în vigoare a Legii nr.330 din 23.12.2013.
   Cetăţenii cu dizabilităţi severe, accentuate ori medii, sau pensionarii, care fac parte din una din categoriile sus enumerate nu achită prima de asigurare obligatorie de asistenţă medcială, fiind excepţie de la regula generală.


NOTĂ: Achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă de către persoanele nominalizate poate fi efectuată atît în Oficiile Poştale ale RM, cît şi la Agenţiile teritoriale ale CNAM.
Termenul limită de achitare - 31.03.2014


II. Proprietarii de terenuri agricole (cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosinţă pe bază de contract, cu excepţia proprietarilor invalizi sau pensionari, titularilor de patentă de întreprinzător, fondatorii de Întreprinderi Individuale şi fondatorii de Gospodării Ţărăneşti, avocaţilor, notarilor, executorilor judecătoreşti), pot obţine poliţa de asigurare la prezentarea următoarelor acte în original şi copii:

a) actul de identitate, conform prevederilor actelor normative în vigoare;
b) unul din următoarele acte întregistrate la Oficiul Cadastral: titlul de proprietate, contractul de vînzare-cumpărare, contractul de donaţie al terenului, certificatul de moştenitor;
c) dovada achitării primei de asigurare în sumă fixă.

III. Notarii publici, executorii judecătoreşti şi avocaţii, indiferent de forma juridică de organizare a activităţii, care au obţinut licenţă în modul stabilit de lege, achită integral costul poliţei de asigurare pe anul 2014, în sumă de 4056 lei

Pentru achitarea primei de asigurare în termen 01.01.2014 – 31.03.2014 şi înregistrarea în Baza de Date a AT Chişinău, avocatul, notarul, executorul judecătoresc, sau reprezentantului său se prezintă la Agenţie, (mun.Chişinău, str.Vasile Lupu nr.18, et.3, biroul 312) deţinînd: Notarii publici, executorii judecătoreşti şi avocaţii neangajaţi, înregistraţi la agenţia teritorială a CNAM ca plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, vor prezenta, personal sau prin scrisoare recomandată, la agenţia teritorială a CNAM dovada achitării primei de asigurare în sumă fixă pentru anul respectiv de gestiune.

***
Hotărîrile Guvernului
1015/05.09.2006 Hotărîre cu privire la aprobarea unor acte normative //Monitorul Oficial 153-156/1163, 29.09.2006

1. în cazul deţinerii poliţei de asigurare tip nou - originalul buletinului de identitate al plătitorului;
2. în cazul înregistrării primare – buletinul de identitate, licenţa, extras de la MJ, certificat privind atribuirea codului fiscal (original şi copii).

NOTĂ: Achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală de către avocaţi, executori judecătoreşti şi notari nu se admite în Oficiile Poştale ale RM.
Termenul limită de achitare - 31.03.2014


În cazul transferului sumei sus stipulate, prezentarea probei de achitare la AT Chişinău este obligatorie.

Ministerul Finanţelor RM
Trezoreria de Stat,
c/f 1006601000037
contul bancar 331891
c/b TREZMD2X
cont trezorerial 1130225xxxx.


NOTĂ: xxxx-reprezintă codul statistic al localităţii unde este amplasat contribuabilul şi luat la evidenţă de organul fiscal.

IV Neachitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în termenul legal stabilit, atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la 25 (500 lei) pînă la 55 (1100 lei) unităţi convenţionale (alin.2 art.266 C.C. RM.) precum şi perceperea unei penalităţi, stabilite în mărime de 0.1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere a plăţii.